Linkedin

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden PROARBO (versie 1-2002)

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten aangegaan met PROARBO dan wel advisering van PROARBO in de ruimste zin van het woord.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover deze schriftelijk door PROARBO zijn bevestigd.

Artikel 2 Totstandkoming van een overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen PROARBO en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van een daarvoor bestemd (offerte)formulier dan wel een anderszins door de opdrachtgever schriftelijk bevestigde opdracht.
2. Een gemachtigde van de opdrachtgever wordt gelijkgesteld met de opdrachtgever.

Artikel 3 Betaling
1. De opdrachtgever dient de factuur, uiterlijk 10 dagen na facturering op de door PROARBO aangegeven wijze te voldoen zonder korting of compensatie, tenzij anders is overeenkomen.
2. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag inclusief BTW, de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de factuurdatum.
3. De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming.

Artikel 4 Incasso
Bij het achterwege blijven van tijdige betaling staat het PROARBO vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.
In ieder geval zal bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag ter grootte van 10% van het verschuldigde bedrag verschuldigd zijn.

Artikel 5 Uitsluiting
PROARBO behoudt zich het recht voor de uitvoering van een opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 3:2.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. PROARBO verplicht zich de opdrachten naar beste vermogen uit te voeren.
2. PROARBO aanvaardt aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van een overeenkomst dan wel door onrechtmatige daad, doch slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voorzover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht (zijnde het factuurbedrag van de geleverde prestatie).

Artikel 7. Toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst tussen PROARBO en een opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.